“İletişim tek atımlık kurşun değil, istikrar ve devamlılık isteyen bir olgudur”

Abidin Özşahin

Rakipleriniz arasından sıyrılmanızın ilgiyi ve dikkatleri üstünüze çekmenizin size sağlayacağı faydalar silsilesi kurumsallaşma ve markalaşma sürecinde kullanılan stratejik iletişim yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile mümkün. Bir firmanın en değerli varlığı olan kurumu ve markası için, güvene dayalı ilişkiler inşaa etmek, iç ve dış paydaşlarıyla, müşterileri ya da hedef kitlesi ile arasında kurulacak kuvvetli bağlarla sağlanmaktadır. Gerek kurum içi, gerek kurum dışı tüm paydaşlarla bu kuvvetli bağların oluşması doğru analiz edilmiş hedef kitleler ve stratejik yönetim ile hayat bulmaktadır.

 

Yaklaşımlar

Büyüme fırsatları yaratmak için kurumsal iletişim ve marka stratejisini iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek.

Bizim Yaklaşımımız

Metodolojimiz işbirlikçi, bütünsel ve çoklu veri kaynaklarıyla son derece titiz, ancak akıcı bir süreçtir, bu yüzden kararlar kesin olarak verilir ve zamanınız verimli bir şekilde kullanılır. Bu kanıtlanmış yaklaşım bizim stratejik ve yaratıcı düşünmemizi, süreci hassasiyetle yönetmemizi sağlıyor.

Hizmetlerimiz

Sonuç odaklı çözümlerimiz araştırma, planlama, konumlandırma, uygulama ve ölçümlemeyi kapsar.

STRATEJİK ORTAKLIK KURABİLECEĞİNİZ  HİZMETLERİMİZ

STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ

Bir Kurumun tüm paydaşları dendiğinde akla ilk iç paydaşlar dediğimiz yöneticiler, ortaklar, çalışanlar, sermayedarlar, dağıtımcılar, tedarikçiler gelmektedir. Dış paydaşlarda ise müşteriler, tüketiciler, hedef kitle, kanaat önderleri hatta devlet gelmektedir. Bu paydaşların gözünde bir kurumun bıraktığı intiba, istenen görüntünün ve hissettirilen duygunun yaratılması ve sürdürülmesi  ise kurumsal imaj yönetimidir. Her kurumun kendi kurum kültürüne uygun bir imaj yönetimi olmakla birlikte iyi analiz edilmiş, planlanmış ve uygulanmış tüm çalışmalar etkili ve kalıcı olmaktadır.

KURUMSAL ALGI YÖNETİMİ

Kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler fonksiyonlarının kitleler tarafından anlaşılması, ve yorumlanması, onları yönlendirmek, sürecin sürekliliğini sağlamak, beklenti ve ihtiyaçları belirleyip karşılamak için uygulanan bir yönetimdir. Kurumun paydaşları tarafından olumsuz algıların oluşması doğabilecek her problemin engellenebilmesi adına kurum imajının etkin şekilde dizayn edilmesi, kurumsal kimliği doğru yansıtması ve algıyı destekler nitelikte olması kritik önem sahiptir.

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Herhangi bir kişi, marka veya firmayı halkın gözünde değerli, güvenilir, itibarlı, kredibilitesi yüksek bir seviye ye taşıyabilmek için uygulanan bir yönetim biçimidir. Uzun vade de şan ve şöhretten daha kalıcı ve parayla satın alınamayan itibar; karlılığı artıran, kararlı ve  istikrarlı sürdürülebilirliği sağlayan kilit öneme sahiptir.

PR YÖNETİMİ

Davranışlarımızın, söylediklerimizin, faaliyetlerimizin hedef kitleye duyurumu ile başkalarının olumlu ya da olumsuz hakkımızdaki kanaatlerini, görüş ve davranışlarını etkileyerek kurum kimliği üstüne bir anlayış, bir algı yaratarak itibarı koruma, destekleme, artırma ve düşünce biçimlerine etki edebilme faaliyetlerinin tümüdür.

DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA STRATEJİ YÖNETİMİ

Kurum ya da markanın bu platformlarda da görünürlüğünü artırmaya, hedef kitle ile çift yönlü iletişimin ve marka yönetiminin web tabanlı ortamlarda da varlık göstermesine imkan sağlayan, kurumsal iletişimin yeni ve etkili bir yönetim alanıdır. Dijital ve sosyal medya strateji yönetimi; gerek reklam uygulamalarında, gerek içerik sağlamada ve bu içeriklerin planlanıp dağıtılması ile marka yönetiminin, pazarlama yönelimli halkla ilişkilerin, itibar yönetiminin, imaj yönetiminin, algı yönetiminin, ilişki yönetiminin ve kriz yönetiminin bütünleşik yöntemlerle uygulanması sürecidir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM)

Firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür. Müşterilerin sizden aldıkları ürün ya da hizmet karşılığında sürdürülebilirliği sağlamak için tüketim alışkanlıklarını bilmek, ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilmek, sorunlar karşısında çözüm odaklı davranışlar sergileyebilmek, satış sonrası destek hizmetini etkili sunabilmek bugün hiçbir firmanın ya da markanın göz ardı edemeyeceği konular. Müşterilerin memnuniyeti;  samimi ve güven inşa eden ilişki yönetiminin tümüdür.

KRİZ YÖNETİMİ

Kurumlarda doğabilecek sorunların önceden tespitinin sağlanması, önlenmesi, sonuçlarının sınırlanmasına yönelik atılan adımlar, ortaya çıkan sorunlarda da gerekli tepkilerin gösterildiği hatta krizin fırsata dönüştürüldüğü bir mücadeledir. Bir kriz yaşanmadan önce doğabilecek krizlere karşı kriz senaryolarına sahip olmak, durum ve pozisyonuna karşılık nasıl refleks gösterilmesi gerektiği üstünde iyi düşünülmesi gereken, elde edilen analiz verilerine dayanarak hareket etmeyi gerektiren kurum ve markaların önemle üstünde durması gereken bir konudur.

KURUMSAL EĞİTİMLER

Firmalara özel olarak hazırlanmış olan eğitim içeriği ile firmanızın kursiyerlerinin katıldığı bir eğitim modelidir. Mevcut personel eğitim seviyeleri ve eksikleri göz önüne alınarak fayda sağlanacak olan konular üstünden hazırlanan içerikleri kapsamaktadır.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu ya da potansiyelini bir adım daha öteye taşıması ile ilgili içeriklerden oluşan eğitim modelidir. İş hayatında ve kariyer planında kalıcı ve etkili çözümler üretmek hedefiyle yol almak isteyen iş insanlarına fayda sağlayacak içerikleri kapsamaktadır.

STRATEJİK MARKA DANIŞMANLIĞI

MARKA YÖNETİMİ

Markanın hedeflerine ulaşabilmesi için planlanan pazarlama ve iletişim uygulamalarının hayata geçirilme sürecinde yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Marka yönetimi ile tüketici zihninde o markanın algılanma biçiminin bir nevi inşası ve yönetilmesidir. Uzun vade de yol alınan bu süreçte marka kimliğinin, markanın geliştirilmesinin, markanın konumlandırılmasının akabinde pazarda yer etmesi ya da pazar payını artırmaya yönelik çalışmaların, tüketicilerde ve iç/dış tüm paydaşlarda sadakat yaratacak uygulamaların bel kemiğidir.

STRATEJİK MARKA İLETİŞİMİ

Markanın iletişim stratejileri; markanın görünürlüğünü, tanınırlığını artırmasını, markanın tüm paydaşlarının, müşteri ve hedef kitlesinin markayı doğru tanımasını, olası problemleri zamanında çözme refleksini kazanmasını, markanın kalitesi ve güvenirliğini artırmasını, geliştirilen stratejilerin tutarlı ve birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. Markanın vizyonu, misyonu ve hedefleri, kurumsal politikası, sunduğu ürün ve hizmetleri doğru mesajlar  ve zamanlama ile hedef kitleye ulaştırılırken aynı zamanda tüketime yönlendirmek için hedef kitleyi ikna etme süreci başlatılır. Tüm bu kritik çalışmalarla birlikte müşteri ve tüketici ilişkileri, satış sonrası hizmet politikaları geliştirilir tüketici analizleriyle de markanın imajı doğrultusunda yenilemeler ve yapılanmalar gerçekleştirilir.

STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ

Günümüz rekabet ortamında sadık tüketici ve müşteriler yaratmak bu sadık kitleye daha iyi fiyat ve kalite sunmanın dışında birçok marka arasından tercih edilebilir olabilmesi için fark yaratmak, hedef kitleyi ikna etmek ve harekete geçirmek konusunda standart pazarlamanın dışında uygulanan bir pazarlama yöntemidir. Stratejik pazarlama orta ve uzun vadede ki hedefleri içeren daha ciddi ve derinlemesine analiz yapılarak, özenle planlanan ve titizlikle uygulanan bir pazarlama yaklaşımıdır.

MARKA GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

Rekabetin çok sert geçtiği yüz yılımızda rakip firmaların pazardaki yerinin, hedef kitlelerinin ve pazarlama stratejilerinin analizi yapılarak sektördeki yeniliklerden ve rekabetten haberdar olunmasıdır. Sadece rakip firmaların yaptığı çalışmaları değil aynı zamanda tüketici ve hedef kitlenin marka tercihindeki sosyalpsikolojik nedenleri, tüketicilerin markadan beklentileri gibi birçok etkenin analiz ve tespitleri doğrultusunda yapılan uygulamalardır.

MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ

Marka yaratmanın yıllar süren yolculuğunda markanın müşterilerin zihninde nasıl yer ettiği önemli bir konudur. Markanın tüketici zihninde nasıl bir sıfatla yer edineceği, bu sıfatın ne olacağı ve ne olması gerektiği ile ilgili uzmanlık gerektiren bir uygulamadır. Marka konumlandırmasındaki strateji markalaşmanın en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır.

Markanızın  iletişim  ağındaki  yönetimi  şirketinizin  uzun vadeli  başarısı  için çok önemlidir. Mevcut  iş modelinizde yapılacak  her  uygulama  devamlılık ve istikrarı  da beraberinde getirir. iletişim çağının gerisinde kalmayın! 

©All Rights Reserved 2020 By Abidin Özşahin Danışmanlık / Tüm Hakları Saklıdır.